Tamil-SriLankaEnglish (UK)

Notice

 pr1

WhatsApp Image 2021-09-08 at 3.00.55 PM

 

1

1

 

"එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්" නෞකාව ගිනි ගැනීම හේතුවෙන් නිපදවී ඇති අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීමට අදාළ මාර්ගෝප දේශ සහ යෝජනා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ඉදිරිපත් කරයි......

      ( Download PDF )

 

 

Conference Post

 

 

 

 

 

 

 • Special Programs from the Central Environmental Authority to Commememorate the World Environment Day

 

     Press Release (Sinhala   Tamil   English)

 

 • පසුගිය වසරේ එංගලන්තයෙන් මෙරටට ගෙන්වන ලද අපද්‍රව්‍ය ප්‍රති අපනයනය කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් පියවර......

    ( Download PDF )

 • Interim Guideline for Management of Solid Waste Generated try Households and Places under Self-Ouarantine due to COVID-19 Outbreak 

      ( Download PDF  - Letter )

    (Download Interim Guideline )

 

 • දැවි තෙල් භාවිතය පරිසර හිතකාමී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මැයි පළමුවෙනිදා සිට නව වැඩපිළිවෙළක්........

      (Download PDF)

 • Situation in the Country on Single Use Plastic Control during Corona Pandemic.

      ( Download PDF )

 

 • Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19

      ( Download PDF )

 

 • Guidelines on COVID-19 preparedness for workplaces

      (Download PDF)

 

 • Guidelines on pollution control and safety before restarting industries during COVID - 19 Pandemic

      Guidelines on pollution control and safety before restarting industries during COVID - 19 Pandemic

 

 

 

 

 •  SPECIAL NOTICE FOR EPL AND HWML HOLDERS

       Download letter _ Special Notice For EPL and SWML Holders 

 

 •  පවතින වියළි දේශගුණික තත්වය හමුවේ පරිසර පද්ධතීන්  රැකගනිමු.

           පවතින වියළි දේශගුණික තත්වය හමුවේ පරිසර පද්ධතීන්  රැකගනිමු.Download Here

 

 

 

 

 

Regulating disposal of wastewater transport service

Supplemental Environmental Impact Assessment (SEIA) Report of Proposed Broadlands Hydro Power Project

 

                                                                                    Supplemental Environmental Impact
                                                                                            Assessment (SEIA) Report
                                                                           of Proposed Broadlands Hydro Power Project


The Supplemental Environmental Impact Assessment (SEIA) Report dated September 2017 on the Proposed Alteration made to the Broadlands Hydro Power Project submitted by the Ceylon Electricity Board under section 23 BB (1) of the National Environmental Act No. 47 of 1980 as amended by Acts No. 56 of 1988 and No. 53 of 2000, will be available for inspection by the public at the following locations between 8.45 a.m. and 4.15 p.m. for a period of 30 days from the date of the advertisement (except weekends & Public Holidays).
     
1.    Divisional Secretariat /Yatiyantota
2.   Divisional Secretariat / Ambagamuwa Korale
3.    Pradeshiya Sabha / Yatiyantota
4.   Pradeshiya Sabha / Ambagamuwa Korale
5.    Sabaragamuwa Provincial Office /CEA/ 582/2, New Town, Ratnapura
6.    Central Provincial Office /CEA /Dam Site, Polgolla
7.   Library / Central Environmental Authority /104, Denzil Kobbekaduwa  
      Mawatha / Battaramulla
8.   CEA Website – www.cea.lk  (Sinhala) (Tamil) (English)

Any member of the public may within 30 days from the date of this advertisement submit their comments in writing on the above document to the Director General, Central Environmental Authority.


Director General
Central Environmental Authority
“Parisara Piyasa”
No. 104, Denzil Kobbekaduwa Mawatha
Battaramulla.

CONSULTANCY FOR THE SURVEY ON HAZARDOUS WASTE GENERATING INDUSTRIES IN SRI LANKA

දඹුල්ල හරහා කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමේ ව්‍යාපාතිය පිළිබඳ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 ආ ආ වගන්තියේ
දෙවන උපලේඛනය යටතේ දැනුම්දීමයි

දඹුල්ල හරහා කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමේ ව්‍යාපාතිය පිළිබඳ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව

1988 අංක  56 සහ 2000 අංක 53 දරණ පනත් මඟින් සංශෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනතේ අංක 23 ආ ආ (1) වගන්තිය යටතේ පනවා ඇති නියමවලට අනුකුලව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත යෝජිත ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව, මෙම දැන්වීම පුවත්පතේ පලවන දින සිට (සති අන්ත දිනවල සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල හැර) දින 30 ක කාලසීමාවක් තුල පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව 04.15 දක්වා මහජනතාවගේ පරික්ෂාව සඳහා පහත සඳහන් ස්ථානවල තබනු ලැබේ.

 •   ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල/මල්ලවපිටිය/මාවතගම/ඉබ්බාගමුව/ගලේවෙල/ දඹුල්ල/පළුගස්වැව/ හිගුරක්ගොඩ
  •    මහනගර සභාව කුරුණෑගල/ දඹුල්ල
  •    ප්‍රාදේශිය සභාව කුරුණෑගල/ මාවතගම/ඉබ්බාගමුව/ගලේවෙල/දඹුල්ල/කැකිරාව/ හිගුරක්ගොඩ
  •     පුස්තකාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො.104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.
  •    වයඹ පළාත් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො. 150, නුවර පාර, කුරුණෑගල.
  •    උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො.388/40, හරිශ්චන්ද්‍ර මාවත, අනුරාධපුරය
  •    මාතලේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො. 10ඒ, මල්වත්ත පාර, මාතලේ.
  •    පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය. නො.474, 28 සැතපුම් කණුව, ‍පොලොන්නරුව
  •    පළාත් පරිසර අධිකාරිය (වයඹ පළාත), මාළිගාව, කුරුණෑගල.
  •    වෙබ් අඩවිය - www.cea.lk  (ඇමුණුම)  (සිංහල)  (දෙමළ)  (ඉංග්‍රිසි)
 • මෙම දැන්විම පුවත්පතේ පලවන දින සිට දින 30 ක කාල සීමාවක් ඇතුළත මහජනතාව විසින් ඒ පිළිබඳ අදහස් ඇතොත් ඒවා ලිඛිතව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත දැන්විය හැකිය.
 • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
  මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
  “පරිසර පියස”
  අංක 104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
  බත්තරමුල්ල.

பொதுமக்கள் கருத்துரைக்கான சு.தா.ம. அறிக்கைகள்

மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை
தேசியசுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 23 வ இன் உப்பிரிவு (2) இன் கீழானஅறிவித்தல்


உத்தேசிக்கப்பட்ட மாத்தறை IVம் கட்ட நீர்வழங்கல் செயற்திட்டத்திற்கான சுற்றாடல் தாக்கமதிப்பீட்டு (சு.தா.ம) அறிக்கை.


மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபையினது 1988 ஆம் ஆண்டின் 56 ஆம் இலக்க மற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்கசட்டங்களால் திருத்தப்பட்டவாறு 1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க தேசியசுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 23வ (1) இன் கீழ் தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாமைப்பு சபையினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேற்கூறப்பட்ட செயற்திட்டத்துக்கான சுற்றாடல் தாக்கமதிப்பீட்டு (சு.தா.ம) அறிக்கையானது பின்வரும் இடங்களில் காலை 8.30 மணிதொடக்கம் மலை 4.15 மணிவரை 30 நாட்களுக்கு பொதுமக்களின் பாரவைக்காக (ஞாயிற்றுக்கிமை மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்கள் தவிர) பிரசுரிக்கப்படும் தினத்தில் இருந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது.


1.    பிரதேசசெயலகம், மாத்தறை
2.    பிரதேசசெயலகம், மலிம்பட
3.    பிரதேசசெயலகம், திஃககொட
4.  மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை – நுலகம், மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை, “பரிசரபியச”, இல. 104, டென்சில்கொப்பேகடுவமாவத்தை, பத்தரமுல்ல.
5.    தென்மாகாண அலுவலகம், மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை, கஃபறாதுவ,கொக்கல
6.    இணையத்தளம் www.cea.lk  (சிங்களம்)  (தமிழ்) (ஆங்கிலம்)

 


பொதுமக்கள் எவரேனும் இவ்விளம்பர திகதியில் இருந்து 30 நாட்களுக்குள் தமதுகருத்துக்களை பணிப்பாளர் நாயகம், மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபைக்கு எழுத்து மூலம் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

 • பணிப்பாளர் நாயகம்,
  மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை
  “பரிசரபியச”,
  இல. 104, டென்சில்கபேகடுவமாவத்தை,
  பத்தரமுல்ல.

ceahotline

infoactsin

oilP

polys

bios

biodegsin

weerawilasin

 isoy

PEA2021

app1ns

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
ලෝක තෙත්බිම් දිනය - 2021 2021 ලෝක තෙත්බිම් දිනය,වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා... තවදුරටත් කියවන්න
සිසු තුරු උදාන රුක් රෝපණ වැඩසටහන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති එස්. අමරසිංහ මහතාගේ... තවදුරටත් කියවන්න
මල් මාලා නිෂ්පාදනකරුවන් සඳහා වූ විශේෂ වැඩමුළුව. පරිසර හිතකාමී මල්මාලා නිෂ්පාදනය සඳහා කතරගම ප්‍රදේශයේ... තවදුරටත් කියවන්න
“Green Leader Workshop” “හරිත නායක වැඩමුළුව” පිළිබඳ විද්‍යාපීඨ කථිකාචාර්යවරුන්... තවදුරටත් කියවන්න