Tamil-SriLankaEnglish (UK)

රසායනාගාර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට තිරසර ක්‍රමවේදයක්

ශ්‍රි ලංකාවේ විද්‍යාගාර, පර්යේෂණ රසායනාගාර වල අපද්‍රව්‍ය අවිධිමත්ව පරිසරයට මුදා හැරිම මගින් විශාල පරිසර දුෂණයක් සිදුවන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය නිරික්ෂණය කර ඇත. ඒ අනුව එය විධිමත්ව බැහැර කිරිම සදහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ඉහල කළමනාකාරිත්වයේඋපදෙස් හා මඟපෙන්වීම අනුව, රසායනාගාරයේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙතෙක් ශ්‍රි ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක නොවු විශ්ලේෂණ රසායනාගාර වලින් බැහැරලන අපජල‍ය විධිමත් පරිදි කළමනාකරණය සදහා නව වැඩපිලිවෙලක් සකස් කරන ලද අතර එහි සමාරම්භක අවස්ථාව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී.බි. හේමන්ත ජයසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කිරිම 2021.12.06 වන දින රසායනාගාර පරිශ්‍රය තුලදි සිදු කිරිමට කටයුතු කරන ලදි.

මෙම අවස්ථාව සදහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් සහභාගි වු අතර රසායනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වය හා ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නය මත මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරිම සිදුකරන ලදි.

මෙම ක්‍රමවේදය ආරම්භ කිරිමට ප්‍රථම මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ප්‍රධාන රසායනාගාරය ඇතුළු ප්‍රාදේශීය රසායනාගාර ජාලය හරහා බැහැර කරන ලද රසායනාගාර අපජලය ප්‍රාථමික පිරිපහදුවකින් පසුවමධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ඇති අපජල පිරිපහදු පද්ධතිය හරහා බැහැර කිරිමට කටයුතු කරන ලද අතර රසායනාගාර ඝණ අපද්‍රව්‍ය ඉන්සි ඉකෝසයිකල් ආයතනය හරහා බැහැර කිරිම සිදු කරන ලදි.

මෙම නව ක්‍රමවේදය අනුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ප්‍රධාන රසායනාගාරය ඇතුළු සියළුම ප්‍රාදේශිය රසායනාගාර වලින් ඉවත ලන පරිසරයට අහිතකර රසායන ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත අපජලය වඩා විධිමත් පරිදි බැහැර කිරිමේ ක්‍රමවේදයක් ඉන්සි ඉකෝසයිකල් පුද්ගලික සමාගම හරහා ක්‍රියාත්මක කිරිමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සිදු කරනු ලැ‍බේ.

මෙම තිරසර කළමනාකරණ වැඩසටහන යටතේ පරිසරය කෙරෙහි ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනිමට, එනම් පාංශු දුෂණය අවම කිරිම, මතුපිට ජලය සහ ජලජ ජිවින්ට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරිම සහ විශේෂයෙන් භුගත ජල දුෂණය වැලැක්විම ආදි කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමුකර ඇති අතර එමගින් පාරිසරික සංරක්ෂණ ක්‍රියාවලිය වඩාත් ශක්තිමත් කිරිමට අපේක්ෂිත වේ.

විශ්ලේෂණ රසායනාගාර වලින් බාහිර පරිසරයට එනම් ජලය, පස සහ වායු ගෝලයට මුදා හැරෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රිත අපජලය සහ වාෂ්පශීලි අපද්‍රව්‍ය මගින් මානව සංහතියට වන බලපෑම් අවම කිරිමට මෙම වැඩසටහන කාලෝචිත ‍මෙන්ම යුගයේ අවශ්‍යතාවක් බව මේ වන විට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් පෙන්වා දි ඇති අතර ඉදිරියේදි මෙම වැඩසටහන රෝහල්, විශ්ව විද්‍යාල, පාසල් ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ ඉදිරියට සිදු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය මග පෙන්විම් සහ අදාල උපදෙස් මාලාවක් සකස් කිරිමට පරිසර ආරක්ෂණ අංශය මේ වන විට මුලික සැලසුම් සකස් කරමින් පවති.

 

DSCN3662DSCN3680DSCN3693DSCN3747DSCN3753

Improper waste disposal from Laboratory can harm the environment and the health of the public and other living organisms. As per the guidance of the senior management of Central Environmental Authority and as an initiative of the laboratory a novel program to manage wastewater generated from testing laboratories was officially launched by Mr.P.B.Hemantha Jayasinghe, Director General of Central Environmental Authority on 2021.12.06 at the CEA head office laboratory premises.

This occasion was held with the participation of Deputy Director Generals of Central Environmental Authority and the laboratory staff as a collective effect to make this program a success.

Before implementation of this solution  the wastewater generated from CEA central laboratory and all regional laboratories was subjected to primary treatment and then discharged through wastewater treatment plant of CEA and the expired chemicals and other  laboratory solid waste was disposed through the  INSEE ECOCYCLE LANKA (Pvt) Ltd in  proper manner with time to time.

According to this new solution the wastewater generated from central and regional laboratories of CEA that comprise of harmful chemicals to the environment is discharged by an integrated waste management system through INSEE ECOCYCLE LANKA (Pvt) Ltd in a more effective way.

This Sustainable management program focuses to minimize adverse environmental impacts such as minimizing soil pollution, minimizing adverse impacts to water and aquatic life and specially preventing ground water pollution by which it is expected to strengthen the process of environmental protection.

Director General emphasized  that this program is a timely need to minimize the impacts to human and environment by the discharge of wastewater from testing laboratories that comprises of harmful chemicals. Action has been taken by the Environmental protection division to provide the required guidance and instructions to replicate the same sustainable solution in the future to all the laboratories in the country such as in universities, hospitals, schools etc.

Monday, 13 December 2021 05:15 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

ech1981ecnf

infoactsin

oilP

polys

bios

biodegsin

weerawilasin

 isoy

NEA202122S

eiacom

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
අම්පාර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය සඳහා පුස්තකාල පහසුකම් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ, පළාත් හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයන්... තවදුරටත් කියවන්න
රසායනාගාර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට තිරසර ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රි ලංකාවේ විද්‍යාගාර, පර්යේෂණ රසායනාගාර වල අපද්‍රව්‍ය... තවදුරටත් කියවන්න