SinhalaSriLankaEnglish (UK)

கழிவு முகாமைத்துவ அலகு

கழிவு முகாமைத்துவ அலகானது தேசிய சுற்றாடல் சட்டம், மற்றும் தொடர்புடைய ஏனைய ஒழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகளின் கீழான அபாயகர கழிவு முகாமைத்துவம் (அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு முகாமைத்துவம்), திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவம், இரசாயன முகாமைத்துவம் என்பவற்றின் தொடர்பிலான ஒழுங்குறுத்துகை அம்சங்களை கையாள்கின்றது.

இந்த அனைத்து தொழிற்பாடுகளுக்கும் மேலாக கழிவு முகாமைத்துவ அலகானது பொதுமக்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு மற்றும் கல்விசார் உதவி என்பவற்றையும் வழங்குகின்றது.

அலகின் பிரதான பணிகள்


தொடர்புடைய சர்வதேச உடன்பாடிக்கைகள்

 • அபாயகரமான கழிவுகளின் எல்லை இடமாற்ற நகர்வுக்கான பேசல் உடன்பாடு. ( www.basel.int)

 • ரொடெர்டம் உடன்பாடு (www.pic.int)

 • ஸ்டொக்ஹோம் உடன்பாடு (www.pops.int)
Thursday, 22 August 2013 04:03 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

greenbanner2017tam

infoacttam

epayment 

weerawilatam

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Environmental Art Compitition Winning arts of Haritha Dauruwo Art Cometition for "Sri... மேலும் வாசிக்க