Tamil-SriLankaEnglish (UK)

දඹුල්ල හරහා කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමේ ව්‍යාපාතිය පිළිබඳ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 ආ ආ වගන්තියේ
දෙවන උපලේඛනය යටතේ දැනුම්දීමයි

දඹුල්ල හරහා කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමේ ව්‍යාපාතිය පිළිබඳ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව

1988 අංක  56 සහ 2000 අංක 53 දරණ පනත් මඟින් සංශෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනතේ අංක 23 ආ ආ (1) වගන්තිය යටතේ පනවා ඇති නියමවලට අනුකුලව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත යෝජිත ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව, මෙම දැන්වීම පුවත්පතේ පලවන දින සිට (සති අන්ත දිනවල සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල හැර) දින 30 ක කාලසීමාවක් තුල පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව 04.15 දක්වා මහජනතාවගේ පරික්ෂාව සඳහා පහත සඳහන් ස්ථානවල තබනු ලැබේ.

 •   ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල/මල්ලවපිටිය/මාවතගම/ඉබ්බාගමුව/ගලේවෙල/ දඹුල්ල/පළුගස්වැව/ හිගුරක්ගොඩ
  •    මහනගර සභාව කුරුණෑගල/ දඹුල්ල
  •    ප්‍රාදේශිය සභාව කුරුණෑගල/ මාවතගම/ඉබ්බාගමුව/ගලේවෙල/දඹුල්ල/කැකිරාව/ හිගුරක්ගොඩ
  •     පුස්තකාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො.104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.
  •    වයඹ පළාත් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො. 150, නුවර පාර, කුරුණෑගල.
  •    උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො.388/40, හරිශ්චන්ද්‍ර මාවත, අනුරාධපුරය
  •    මාතලේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො. 10ඒ, මල්වත්ත පාර, මාතලේ.
  •    පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය. නො.474, 28 සැතපුම් කණුව, ‍පොලොන්නරුව
  •    පළාත් පරිසර අධිකාරිය (වයඹ පළාත), මාළිගාව, කුරුණෑගල.
  •    වෙබ් අඩවිය - www.cea.lk  (ඇමුණුම)  (සිංහල)  (දෙමළ)  (ඉංග්‍රිසි)
 • මෙම දැන්විම පුවත්පතේ පලවන දින සිට දින 30 ක කාල සීමාවක් ඇතුළත මහජනතාව විසින් ඒ පිළිබඳ අදහස් ඇතොත් ඒවා ලිඛිතව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත දැන්විය හැකිය.
 • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
  මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
  “පරිසර පියස”
  අංක 104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
  බත්තරමුල්ල.

Environmental Impact Assessment Report of the Proposed Metro Colombo Solid Waste Management Project


CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY

NOTIFICATION UNDER SECTION 23 BB SUB SECTION (2) OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL ACT

Environmental Impact Assessment Report of the
Proposed Metro Colombo Solid Waste Management Project


The Environmental Impact Assessment (EIA) Report of the Proposed Metro Colombo Solid Waste Management Project submitted by the Ministry of Megapolis & Western Development, Suhurupaya , Battaramulla  under Section 23 BB (1) of the National Environmental Act No. 47 of 1980 as amended by Acts No. 56 of 1988 and No. 53 of 2000, will be available for inspection by the public at the following locations between 8.30 a.m. and 4.15 p.m. for a period of 30 days from the date of advertisement (except on weekends & Public Holidays).

1.   Divisional Secretariat, Kelaniya
2.   Pradeshiya Sabha, Kelaniya
3.   Divisional Secretariat, Vanathawillu
4.   Pradeshiya Sabha, Vanathawillu
5.   Ministry of Megapolis and Western Development, 17th Floor,       
      Suhurupaya, Battaramulla
6.   Library, Central Environmental Authority, “Parisara Piyasa”
         No. 104, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Battaramulla.
7.   Puttalam District Office, Central Environmental Authority,                      
         No. 155/A, Colombo Road, Puttalam

8.   Provincial Environmental Authority (North Western Province),
      Maligawa, Kurunegala
9.   web site: www.cea.lk (Annexes) (Sinhala) (Tamil) (English)


Any member of the public may within 30 days from the date of this advertisement submit their comments in writing on the above document to the Director General, Central Environmental Authority.


Director General
Central Environmental Authority
“Parisara Piyasa”
No. 104, Denzil Kobbekaduwa Mawatha
Battaramulla.

 

பொதுமக்கள் கருத்துரைக்கான சு.தா.ம. அறிக்கைகள்

மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை
தேசியசுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 23 வ இன் உப்பிரிவு (2) இன் கீழானஅறிவித்தல்


உத்தேசிக்கப்பட்ட மாத்தறை IVம் கட்ட நீர்வழங்கல் செயற்திட்டத்திற்கான சுற்றாடல் தாக்கமதிப்பீட்டு (சு.தா.ம) அறிக்கை.


மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபையினது 1988 ஆம் ஆண்டின் 56 ஆம் இலக்க மற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் இலக்கசட்டங்களால் திருத்தப்பட்டவாறு 1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க தேசியசுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 23வ (1) இன் கீழ் தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாமைப்பு சபையினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேற்கூறப்பட்ட செயற்திட்டத்துக்கான சுற்றாடல் தாக்கமதிப்பீட்டு (சு.தா.ம) அறிக்கையானது பின்வரும் இடங்களில் காலை 8.30 மணிதொடக்கம் மலை 4.15 மணிவரை 30 நாட்களுக்கு பொதுமக்களின் பாரவைக்காக (ஞாயிற்றுக்கிமை மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்கள் தவிர) பிரசுரிக்கப்படும் தினத்தில் இருந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது.


1.    பிரதேசசெயலகம், மாத்தறை
2.    பிரதேசசெயலகம், மலிம்பட
3.    பிரதேசசெயலகம், திஃககொட
4.  மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை – நுலகம், மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை, “பரிசரபியச”, இல. 104, டென்சில்கொப்பேகடுவமாவத்தை, பத்தரமுல்ல.
5.    தென்மாகாண அலுவலகம், மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை, கஃபறாதுவ,கொக்கல
6.    இணையத்தளம் www.cea.lk  (சிங்களம்)  (தமிழ்) (ஆங்கிலம்)

 


பொதுமக்கள் எவரேனும் இவ்விளம்பர திகதியில் இருந்து 30 நாட்களுக்குள் தமதுகருத்துக்களை பணிப்பாளர் நாயகம், மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபைக்கு எழுத்து மூலம் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

 • பணிப்பாளர் நாயகம்,
  மத்தியசுற்றாடல் அதிகாரபை
  “பரிசரபியச”,
  இல. 104, டென்சில்கபேகடுவமாவத்தை,
  பத்தரமுல்ல.

CONSULTANCY FOR THE SURVEY ON HAZARDOUS WASTE GENERATING INDUSTRIES IN SRI LANKA

යෝජිත මාතර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - අදියර IV පිළිබඳව වූ පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 ආ ආ වගන්තියේ
දෙවන උපලේඛනය යටතේ දැනුම්දීමයි

යෝජිත මාතර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - අදියර IV පිළිබඳව වූ
පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව

1988 අංක  56 සහ 2000 අංක 53 දරණ පනත් මඟින් සංශෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනතේ අංක 23 ආ ආ (1) වගන්තිය යටතේ පනවා ඇති නියමවලට අනුකුලව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති උක්ත පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව, මෙම දැන්වීම පුවත්පතේ පලවන දිනයේ සිට දින 30 ක කාලසීමාවක් තුල පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව 04.15 දක්වා මහජනතාවගේ පරික්ෂාව සඳහා පහත සඳහන් ස්ථානවල තබනු ලැබේ. (සති අන්ත සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල හැර)

1.    ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාතර
2.    ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මාලිම්බඩ
3.    ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තිහගොඩ
4.    පුස්තකාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නො. 104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
5.    දකුණු පළාත් කාර්යාලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, හබරාදූව, කොග්ගල
6.    වෙබ් අඩවිය - www.cea.lk (සිංහල) (දෙමළ) (ඉංග්‍රිසි)

මෙම දැන්වීම පල වූ දින සිට දින 30 ක කාල සීමාවක් ඇතුළත මහජනතාව විසින් ඒ පිළිබඳ අදහස් ඇතොත් ඒවා ලිඛිතව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත දැන්විය හැකිය.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
“පරිසර පියස”
අංක 104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.

infoactsin

polythene sin

ecosin

polythene copy sin

FB Banner Stop-01

envposter-sin

  ReEBwaste

epayment

weerawilasin

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
“තිරසර ලංකා “ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සාර්ථකව නිම විය තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා වත්මන් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන... තවදුරටත් කියවන්න
සනීපාරක්ෂක කසල පිරවුම් හතරක් 2020 දී කොරියානු රජයේ ආධාර යටතේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් කසල... තවදුරටත් කියවන්න
ජගත් පරිසර දිනය - 2017 1972 දී පැවතී එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවේ දී ජගත් පරිසර දිනය... තවදුරටත් කියවන්න
තිරසර පාසල් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ජනාධිපති ලේකම්... තවදුරටත් කියවන්න
“පිවිතුරු පිරිසරය පූජනීයයි” පොසොන් පාරිසරික සත්කාරය - 2017 මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සමඟ අනුරාධපුර මහ නගර සභාව ඇතුළු... තවදුරටත් කියවන්න
ලෝක පරිසර දිනය - 2017 බදුල්ල දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 2017 ලෝක පරිසර දින සැමරුම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය... තවදුරටත් කියවන්න